Všeobecné pravidlá pre ser­very prevádzkované spoločnosťou Azet.sk, a.s.

Obsah

I. Úvodné ustanovenia

1. Servery Azet.sk, Pokec.sk, Zoznamka.sk, Fotoalbumy.sk, Videoalbumy.sk, Aktuality.sk, Šport.sk, Diva.sk, Cestovanie.sk, Autobazar.sk, Minihry.sk, Minihry.cz, Pokeclive.sk, Tahaky-referaty.sk, Vtipy.sk, Kalendar.sk a ďaľšie, ktoré využívajú registráciu prostredníctvom Azet.sk (ďalej len „servery“) sú verejné internetové servery poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.

2. Služby sú na serveroch poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.

3. Prevádzkovateľom serverov a poskytovateľom služieb na serveroch je spoločnosť Azet.sk, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 36 023 523, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10459/L, DIČ: 2020091546, IČ DPH: SK2020091546, e-mail: kontakt@azet.sk, telefónny kontakt: +421 41 321 0 123 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.

5. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito pravidlami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

Hore ↑

II. Registrácia používateľa

1. Servery využívajú registráciu prostredníctvom Azet.sk. Registrácia používateľa na serveroch nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na serveroch zaregistrovaní.

2. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveroch v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

Hore ↑

III. Zrušenie registrácie

1. Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s uvedenými pravidlami zrušiť, alebo zamedziť prístup používateľovi, bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

2. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, vtipy, recepty a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

Hore ↑

IV. Súkromie používateľa

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).

2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Hore ↑

V. Povinnosti používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveroch sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na serveroch ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu.

4. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na servery ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Hore ↑

VI. Pravidlá pre pridávanie fotografií

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

2. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

3. Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na servery, a to najmä do profilu, do fotoalbumov a na server VideoAlbumy.

Hore ↑

VII. Cena

1. Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu, ako súčasť týchto všeobecných pravidiel s možnými osobitnými dojednaniami o používaní platenej služby, jej cene, záruke za jej poskytovanie a pod. (bližšie čl. XII týchto pravidiel).

Hore ↑

VIII. Reklama na serveri

Používateľ sa zaväzuje, že:

Používateľ súhlasí s tým:

Hore ↑

IX. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

5. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Hore ↑

X. Zmena pravidiel

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Hore ↑

XI. Dodržiavanie právnych noriem

1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveroch povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Hore ↑

XII. Osobitné ustanovenie týkajúce sa platených služieb

1. Pri platených službách poskytovaných prevádzkovateľom na serveroch (napr. PLUS a pod.) sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom použijú primerane ustanovenia týchto pravidiel s výnimkou čl. IX. bod 3 veta druhá, čl. IX bod 4 a čl. X týchto pravidiel. Pri platených službách bude používateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich pravidiel o používaní služieb, aktivácií, forme úhrady za služby a o zodpovednosti za prípadne sa vyskytujúce vady na službe. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa ako súčasť doplňujúcich pravidiel.

2. V prípade, ak dôjde zo strany užívateľa platených služieb (napr. PLUS) k porušeniu týchto pravidiel, prevádzkovateľ je oprávnený tomuto užívateľovi obmedziť používanie takejto platenej služby, a to v rozsahu maximálne do 7 dní v závislosti od intenzity porušenia a počtu opakovaní porušenia pravidiel tým istým užívateľom. V prípade takéhoto obmedzenia užívateľ nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady. Prevádzkovateľ je povinný užívateľa platených služieb, ktorý porušil tieto pravidlá informovať o takomto porušení a o rozsahu obmedzenia.

3. Pri platených službách môže byť ich poskytovanie (aktivácie) zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba (agregátor) a tento spôsob platby sprostredkuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B. Aktiváciu doplnkových (platených) služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia.

4. Používateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: kontakt@azet.sk.

5. Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na používateľove emailové konto vytvorené na portáli azet.sk

6. Používateľ platenej služby v prípade neposkytnutia údajov podľa čl. XII, bod. 4. nie je považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené služby nevyhotoví používateľovi podľa § 71, ods (1) faktúru.